ข้อตกลงและเงื่อนไข

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ (จากนี้จะเรียกว่า “ไซต์”) กรุณาอ่านข้อตกลงพื้นฐานในการใช้เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ และโปรดทราบว่า เมื่อท่านเข้าใช้งานไซต์ของเรา เราถือว่า ท่านได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามและถูกผูกมัดตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”)

ความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านข้อตกลงเรื่องความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้เว็บไชต์ของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจการทำงานของเรา

ลิขสิทธิ์

หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียงรูปภาพ ภาพวาดประกอบ การออกแบบ ไอคอน รูปถ่าย คลิปวิดีโอ และคำต่างๆ รวมไปถึงส่วนประกอบอื่นๆ ของไซต์นี้โดยรวมเรียกว่า "เนื้อหา" มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การคุ้มครองส่วนประกอบและ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือกรรมสิทธิ์หรือถือสิทธิบัตรโดย อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ตามสิทธิสากล หลักกรรมสิทธิ์ และหลักสิทธิทางผลประโยชน์ ของอนันตรา เวเคชั่น คลับ เท่านั้น

เนื้อหาในไซต์และไซต์นี้ทั้งหมด ถูกนำมาใช้เพื่อกิจกรรมส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ไซต์ของเราเท่านั้น ท่านสามารถดาว์โหลดหรือทำซ้ำเนื้อหาและเอกสารที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในไซต์ นี้เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และสิทธิทางผลประโยชน์เหนือเอกสารที่ดาวน์โหลดได้หรือซอฟท์แวร์ใดๆจะถูกถ่ายโอนไปยังท่านจากการดาวน์โหลดหรือทำซ้ำนี้ ท่านจะต้องไม่ทำซ้ำ (ยกเว้นในกรณีที่กล่าวไปข้างต้น) ตีพิมพ์ ส่งต่อ แจกจ่าย แสดง แก้ไข สร้างงานใหม่จากสิ่งเหล่านี้ ขายหรือร่วมในการขาย หรือใช้ประโยชน์ในทุกๆทาง จากทุกส่วนหรือบางส่วน ของเนื้อหาไม่ว่าส่วนใด ของเว็บไซต์ หรือของซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นจากผู้ใช้ ผลตอบรับ การ์ดอีเล็กทรอนิกส์ และเอกสารส่งอื่นๆ

ทุกความคิดเห็น ผลตอบรับ ข้อเสนอแนะ ความคิด และสิ่งอื่นที่ส่งมาหรือมอบให้กับ อนัตรา เวเคชั่น คลับ ผ่านทางไซต์นี้ ไม่ว่าจะมีลักษณะปกปิด หรือเปิดเผย หรือการมอบให้ โดยการเชื่อมโยงกับการใช้ไซต์นี้ของท่าน (โดยรวมเรียกว่า การแสดงความคิดเห็น) จะถือเป็นทรัพย์สินของอนันตรา เวเคชั่น คลับ การส่งเป็นทางลับ การส่งอย่างเปิดเผย หรือการมอบ ความคิดเห็น จะถือเป็นการมอบหมายงานให้กับอนันตรา เวเคชั่น คลับ ตามสิทธิสากล หลักกรรมสิทธิ์ และหลักสิทธิทางผลประโยชน์ ภายใต้ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น อนันตรา เวเคชั่น คลับ จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และสิทธิทางผลประโยชน์ทุกอย่าง และจะไม่มีข้อจำกัดการใช้ความคิดเห็นทุกความเห็นที่แสดงอยู่บนไซต์ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะในทางการโฆษณาหรือทางใดๆ นอกจากนี้ อนันตราเวเคชั่น คลับ ไม่อยู่และจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขใดที่จะต้อง (1)รักษาความคิดเห็นไว้เป็นความลับ(2)จ่ายค่าตอบแทนให้กับความคิดเห็นใด หรือ (3)ตอบกลับความคิดเห็นใดๆ

ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์นี้ด้วยจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านไม่ได้รับอนุญาติให้เขียนข้อความหรือส่งข้อความที่มีความอันตราย ข่มขู่ ข่มเหง คุกคาม ทำร้าย หยายคาย ไม่สุภาพ เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ สกปรก น่าเกลียดชัง ดูหมิ่นเชื้อชาติ ดูหมิ่นชาติพันธุ์ หรือสิ่งใดๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว ซึ่งร่วมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งใดๆ ที่สนับสนุนให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงเชิงอาชญากรรม ความผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฏหมายชาติหรือกฏหมายสากล ผ่านทางไซต์นี้

ลิงค์

ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ใดๆ ที่เชื่อมต่อมายังไซต์เราหรือไปจากไซต์ของเรา ลิงค์เหล่านี้ถูกจัดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น และการเข้าไปยังลิงค์นั้นๆ เป็นความสมัครใจยอมรับความเสี่ยงของท่านเอง เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อออกไปจากไซต์ของเราไม่มีความเกี่ยวข้องกับอนันตรา เวเคชั่น คลับ และทางเราไม่มีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาภายในเว็บเหล่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

ไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดภายในไซต์ จัดทำขึ้นตามข้อมูลที่ได้รับมา โดยที่ไม่มีการรับรองความถูกต้องใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงไม่มีข้อจำกัดการรับรองกรรมสิทธิ์หรือการรับรองเป็นนัยยะว่าขายได้หรือมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ใดๆ จากการเข้าใช้ไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าการใช้ไซต์นี้ของท่านเป็นความสมัครใจยอมรับความเสี่ยงของท่านเอง ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่จำเป็นทุกอย่างหรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ทุกอย่างท่านได้ใช้ สำหรับการเข้าสู่ไซต์นี้ และอนันตรา เวเคชั่น คลับ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์นี้ของท่าน

ข้อสงวนสิทธิ์ความผิดพลาด

อาจจะมีหลายครั้งที่ข้อมูลบนไซต์นี้มีความผิดพลาดจากการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการขาดหาย ที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายบริการ ราคา และจำนวนห้องว่าง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการขาดหาย และทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิก

ข้อตกลงนี้จะมีผลจนกระทั่งและจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยท่านหรืออนันตรา เวเคชั่น คลับ ท่านอาจจะยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทุกเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ อาจจะยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาและทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และสามารถปฏิเสธการเข้าใช้ไซต์ของท่านในกรณีที่อนันตรา เวเคชั่นคลับเห็นว่าท่านไม่สามารถทำตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในการเข้าสู่ไซต์ ท่านได้ยอมรับที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักการของความขัดแย้งของกฎหมาย ซึ่งจะมีผลบังคับเงื่อนไขในการใช้งานและข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่านและอนันตรา เวเคชั่น คลับ หรือพันธมิตรของคลับ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ(Your Privacy)

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อเปิดการใช้การคุกกี้ ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยจัดการการตั้งค่าของท่าน ที่นี่.
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุลคล.